Informatie

Velsen Online, uw informatiegids voor deze regio! Het overzicht van alle zaken die zich in uw leefomgeving afspelen. Samengebracht in overzichtelijke rubrieken die u snel wegwijs maken en helpen bij het vinden van de juiste informatie. Een avondje uit, huis of auto bekijken, winkelstraat bezoeken, gemeentelijke informatie opvragen, nieuws uit uw regio lezen, doktersdienst bellen, naar de film of theater. Voeg Velsen Online toe aan uw lijstje favorieten en ontdek dat informatie uit uw eigen regio het snelst te vinden is via www.velsenonline.nl

Login

E-mail

Wachtwoord:

Gebruiksvoorwaarden Hotspots


Gebruiksvoorwaarden


Als Hotspoter verklaar je bevoegd te zijn om de foto's te plaatsen op Velsen Online. Ofwel je bent rechthebbende van het materiaal of vertegenwoordigd de rechthebbende mbt alle intellectuele eigendomsrechten.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De uitgever van Velsen Online, staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart van Velsen Online hiervoor.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem/haar bij Velsen Online geplaatste materiaal. Velsen Online draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

De afbeeldingen van Velsen Online zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door consumenten in de privé-sfeer. Ingeval Velsen Online oneigenlijk gebruik of misbruik van opslagruimte en dataverkeer constateert, zal zij het betreffende BiB-Spotter profiel zonder voorafgaande aankondiging verwijderen en de gebruiker de toegang tot Hotspots ontzegd. Velsen Online is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van materialen of ontzeggen van de toegang.

Degene die materiaal plaatst op hotspots, kent Velsen Online hierbij een kosteloos niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat Velsen Online zijn/haar foto's mag hergebruiken. Denk hierbij aan het plaatsen van desbetreffende foto´s in een overzicht op Velsen Online of een eventueel later te publiceren Velsen Online Magazine. Hij/ zij vrijwaart Velsen Online voor eventuele andersluidende aanspraken van derden. Deze rechten worden uitsluitend toegekend voor het materiaal dat is geplaatst op Hotspots. Velsen Online zal het materiaal dat geplaatst is op hotspots uitsluitend gebruiken in het kader van hotspots en de daarmee samenhangende  publicaties met duidelijke vermelding van de naam van de fotograaf of inzender.

Degene die materiaal bij hotspots plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende of grove of onterende materiaal en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer doch niet uitsluitend- verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-) pornografisch en ander seksueel getint materiaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht Velsen Online constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmaster, beheerder en moderators van hotspots zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat al dan niet naar hun eigen inzicht- niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

Velsen Online sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot; verlies van gegevens en inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op hotspots, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

Velsen Online acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart Velsen Online tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat er mee akkoord dat alle data die door hem/haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn/haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan Velsen Online noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.

De site Velsen Online gebruikt cookies om informatie te bewaren op uw lokale computer. Deze cookies dienen om uw kijkplezier te verhogen. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw registratie details en wachtwoord te bevestigen.

Bovenstaande voorwaarden voor het gebruik van diensten van hotspots gelden zonder uitzondering voor alle diensten van Velsen Online, waaronder Hotspots, tenzij dit specifiek is aangegeven.